Regulamin konkursu „Rozdajemy nagrody na piękne oczy”


§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Rozdajemy nagrody na piękne oczy”. Dokument stanowi podstawę konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
2. Organizatorem konkursu jest Think Kong Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000333041 – zwany dalej „Organizatorem”.
3. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 5 maja 2014 roku do dnia 23 maja 2014 roku za pośrednictwem bloga dostępnego pod adresem http://szafasztywniary.blogspot.com/. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:
a) I etap – publikacja informacji o zasadach konkursu w dniu 05.05.2014 roku, przyjmowanie zgłoszeń konkursowych od dnia 05.05.2014 roku do dnia 20.05.2014 roku (włącznie).
b) II etap – wyłonienie w dniu 23.05. 2014 osób nagrodzonych w Konkursie i poinformowanie o zwycięzcach w zaktualizowanym poście konkursowym.


§ 2 Udział w Konkursie

1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora ani inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
3. Zadaniem uczestnika konkursu jest wysłanie zdjęcia konkursowego na adres e-mail szafa.sztywniary@gmail.com. Wysłane przez uczestnika zdjęcie będzie realizacją zadania konkursowego.
4. Ani uczestnictwa w konkursie, ani praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
5.Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.
6. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie numeru telefonu jest dobrowolne, jednak ich brak tych danych uniemożliwia przyznanie nagrody w konkursie. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, żądania ich usunięcia i ich poprawiania.


§ 3 Przebieg konkursu

1. Uczestnicy przystępują do konkursu poprzez przesłanie na adres mailowy szafa.sztywniary@gmail.com swojego zdjęcia (lub kolażu zdjęć) w okularach korekcyjnych lub przeciwsłonecznych. Do zdjęcia można dołączyć krótki opis.
2. Zdjęcia należy przesyłać na wyznaczony adres od dnia 05.05.2014 do dnia 20.05.2014 roku(włącznie). Zdjęcia, które zostaną nadesłane przed terminem określonym powyżej lub po nim nie będą brały udziału w konkursie.
3. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać będzie Jury złożone z przedstawicieli Organizatora i Blogera. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
4. Spośród zgłoszeń konkursowych właściciel bloga, na którym został zamieszczony wpis konkursowy, po konsultacji z przedstawicielem od strony Organizatora, wyłoni zwycięzcę, którego zdjęcie zdaniem blogera w najlepszy sposób spełniła warunki konkursowe.
5. Przesłane przez uczestników zdjęcia nie będą publikowane, w żaden sposób wykorzystywane ani przetwarzane przez Organizatora poza opisanym w niniejszym Regulaminie zakresem, a po zakończeniu konkursu zostaną bezpowrotnie usunięte.


§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

1. W konkursie wygrywa dziesięć osób. 
a) Osoby, które zdobędą pierwsze trzy miejsca otrzymają bony o wartości 250zł każdy, do wykorzystania w wybranym salonie Vision Express na zakup kompletnej pary okularów korekcyjnych lub zakup okularów przeciwsłonecznych. Bon nie podlega wymianie na gotówkę. Bon jest do wykorzystania w całości, niewykorzystana kwota nie podlega zwrotowi. Kod bonu zostanie przesłany do każdego zwycięzcy wiadomością SMS na wskazany przez zwycięzcę numer telefonu. Termin ważności bonu będzie podany w wiadomości SMS. Warunkiem zrealizowania zniżki jest okazanie asystentowi sprzedaży w momencie składania zlecenia na kompletną parę okularów wiadomości SMS informującej o zniżce. 
b) Pozostałe siedem osób otrzyma 15% rabatu na zakup kompletnej pary okularów korekcyjnych lub zakup okularów przeciwsłonecznych w wybranym salonie Vision Express. Rabat nie podlega wymianie na gotówkę. Kod rabatu zostanie przesłany do każdego zwycięzcy wiadomością SMS na wskazany przez zwycięzcę numer telefonu. Termin ważności rabatu będzie podany w wiadomości SMS. Warunkiem zrealizowania zniżki jest okazanie pracownikowi salonu Vision Express w momencie składania zlecenia na kompletną parę okularów wiadomości SMS informującej o zniżce.
c) Bony jak i rabaty można zrealizować w każdym salonie działającym pod marką Vision Express, lista salonów znajduje się na stronie internetowej www.visionexpress.pl
2. Zwycięzcy konkursu zostaną opublikowani przez Blogera w zaktualizowanym poście konkursowym.
3. Nagrody, o których mowa w ust. 1. zostaną dostarczone nagrodzonym przez Organizatora za pośrednictwem wiadomości SMS na numer telefonu wysłany drogą mailową przez laureata konkursu na adres szafa.sztywniary@gmail.com w terminie do 10 (dziesięciu) dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.
4. Jeżeli zwycięzca konkursu nie poda wymaganych danych kontaktowych w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, jego prawo do nagrody wygasa, a nagroda zostanie przyznana innemu uczestnikowi konkursu wybranemu przez Blogera.
5. Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
6. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową na żądanie osoby nagrodzonej.


§ 5 Postanowienia Szczególne

1. Uczestnicy konkursu poprzez przystąpienie do niego oświadczają, że:
a) posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanych zdjęć i opisów, a prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
b) wyrażają zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu.
2. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu Art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 z późn. zm.)
3. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obwiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości i urzędom skarbowym.
4. Po zakończeniu konkursu wszelkie dane uczestników, którzy wzięli udział w konkursie, zostaną poddane anonimizacji.